انتخاب پلنهای وبینار

پلنهای روزانه

در پلنهای روزانه می توانید طی یک روز و با سقف 8 ساعت وبینار برگزار کنید.

پلنهای ساعتی

پلنهای ساعتی وبینار، با توجه به تعداد کاربران شرکت کننده و میزان زمان برگزاری در دسترس قرار گرفته است.

پلنهای سالیانه

بر روی آدرس اختصاصی خودتان از برگزاری وبینار لذت ببرید.

پلنهای ماهیانه

در پلنهای ماهیانه می توانید در هر زمان از روز که بخواهید وبینار برگزار کنید.

فهرست